Kodeks cywilny w art. 949 – 951 przewiduje trzy rodzaje testamentów: testament holograficzny, czyli sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę, testament notarialny – sporządzony przez notariusza oraz testament alograficzny sporządzony w ten sposób, iż spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Testament notarialny a własnoręczny

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje testamentów mają tą samą moc prawną.
W przypadku testamentu własnoręcznego dla jego ważności kluczowym jest, aby został sporządzony w całości przez spadkodawcę. Nieważnym będzie testament sporządzony przez inną osobę, a tylko podpisany przez spadkodawcę.

Jeżeli zmarły pozostawił po sobie dwa testamenty pierwszy notarialny oraz drugi sporządzony własnoręcznie, wówczas o ich ważności decydować będzie data sporządzenia (ważny jest ten ostatni), a nie forma.

Ważność testamentu może zostać zakwestionowana na drodze sądowej – w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. W tym postępowaniu, po wcześniejszym otwarciu i ogłoszeniu testamentu, sąd stwierdza, kto nabył spadek i na jakiej podstawie. Jeśli ważność testamentu nie zostanie skutecznie zakwestionowana, wówczas sąd stwierdza, iż spadek nabywają wskazani w nim spadkodawcy. Jeśli testament zostanie unieważniony, wówczas do dziedziczenia zostaną powołani spadkobiercy ustawowi.