Rozwód należy do spraw, w których natężenie emocji między stronami postępowania jest bardzo duże, a jego wynik może decydować o tym, jak ułoży się życie małżonków i ich małoletnich dzieci przez kolejne lata. W sprawach rozwodowych sąd nie zajmuje się tylko rozpadem pożycia małżeńskiego, lecz również orzeka o władzy rodzicielskiej, sprawowaniu opieki nad małoletnimi, alimentami dla dzieci oraz małżonka, kontaktami z dzieckiem małżonka, któremu nie przyznano opieki nad dzieckiem. Sąd w rozwodzie może orzec również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a nawet o podziale majątku stron, choć tym zagadnieniem zajmie się tylko wówczas, gdy strony będą zgodne, co do sposobu podziału.

Rozwód

Postępowanie w sprawie o rozwód może zakończyć się czterema rodzajami orzeczeń. Sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków, bez orzekania o winie – jednak tylko na wniosek obu stron albo oddalić powództwo o rozwód.

W związku z tym, iż jak wspomniano na początku, rozwód wiąże się z ogromnymi emocjami, które czasem kumulowały się od wielu lat, a w jego wyniku rozstrzyganych jest wiele ważnych kwestii warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Pomoc ta może polegać na udzieleniu porady prawnej i napisaniu poszczególnych pism w tym pozwu o rozwód albo na poprowadzeniu kompleksowo całej sprawy rozwodowej.

Adwokat Karolina Daniel ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód. Pośród spraw, które prowadziła, poniżej przybliżono kilka z nich.

Pierwszą był rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka. Wina polegała na zdradzie małżeńskiej. Klientka Kancelarii – powódka domagała się powierzenia jej opieki nad małoletnimi dziećmi, alimentów na rzecz dzieci oraz dla siebie. Po przeprowadzonym długim postępowaniu dowodowym, w którym Kancelaria przedstawiła szereg niezbitych dowodów świadczących o winie męża, sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy pozwanego, powierzył opiekę nad dziećmi matce, zasądził na rzecz małoletnich i powódki rentę alimentacyjną w zadowalającej ją wysokości. Pozwany oczywiście nie zgodził się z wyrokiem i wniósł apelację jednak okazała się ona nieskuteczna.

Wbrew panującej opinii, powierzanie opieki nad dziećmi matce nie jest wcale regułą. Są również sprawy, w których to matki muszą walczyć o kontakty z dziećmi, bowiem sąd powierza opiekę nad dziećmi ojcu. Wówczas obowiązek alimentacyjny spoczywa na matce. Kancelaria prowadziła również podobną sprawę.

Kolejną ciekawą sprawą był rozwód małżonków, którzy związek małżeński zawarli poza granicami Polski, jednak ich ostatnim miejscem zamieszkania było miasto w Polsce. Było to małżeństwo bezdzietne. W sprawie tej głównym źródłem konfliktu była kwestia podziału majątku.
W związku z tym, iż sąd rozpoznający sprawę o rozwód nie zająłby się podziałem majątku, należało sprawę załatwić niestandardowo. Strony w trakcie oczekiwania na rozprawę w sprawie o rozwód, udały się do notariusza, gdzie załatwiły sprawy majątkowe. Po dokonaniu podziału majątku okazało się, iż żadna ze stron nie miała już interesu w prowadzeniu długotrwałego postępowania zmierzającego do wykazania winy drugiego małżonka w rozpadzie pożycia małżeńskiego i za obopólną zgodą stron sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Jednak w związku z tym, iż związek małżeński był zawarty w innym kraju UE, w celu kompleksowego załatwienia sprawy związanej z rozwodem w kraju zawarcia związku małżeńskiego należało jeszcze uzyskać zaświadczenie o stwierdzeniu wykonalności orzeczenia w innym państwie Unii Europejskiej.

W sprawach o rozwód sąd może orzec również o eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania lub ustalić sposób korzystania z małżonków z zajmowanego przez nich lokalu.

Już na przykładzie powyższych spraw widać, że sprawy o rozwód mogą być niezmiernie różnorodne w zależności od sytuacji życiowej i stopnia skonfliktowania stron oraz ich potrzeb i możliwości finansowych.