Porady prawne, reprezentacja w sądzie

szeroki zakres usług

Telefon

502 562 870

 • W poprzedim artykule szerzej została opisana sama procedura postepowania upadłościowego osób fizycznych. W tym zajmiemy się tylko szczególnym przypadkiem, gdy powodem upadłości jest niewypłacalność powstała na skutek zwiększającej się wysokości raty zaciągniętego we frankach szwajcarskich kredytu.

 • 31 grudnia 2014 roku zmieniła się ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze( ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Dz. U. z 2014r. poz. 1626 – j.t.) w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej tzw. upadłości konsumenckiej.
  Upadłość ta nie jest ogłaszana automatycznie, choć dzięki wprowadzonym zmianom jest ją znacznie łatwiej uzyskać po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie. Sąd przeprowadza postępowanie.

 • W celu stwierdzenia separacji małżonków należy złożyć pozew o separację do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.
  Z żądaniem orzeczenia separacji można wystąpić, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia (brak więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej). Mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie będzie możliwe, jeśli w skutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub z innych względów jej orzeczenie byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W pozwie należy podać strony postępowania wraz z adresami zamieszkania oraz uzasadnić żądanie.

 • Kodeks cywilny w art. 949 – 951 przewiduje trzy rodzaje testamentów: testament holograficzny, czyli sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę, testament notarialny – sporządzony przez notariusza oraz testament alograficzny sporządzony w ten sposób, iż spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

 • Spadkobiercami ustawowymi są w pierwszej kolejności dzieci oraz małżonek spadkodawcy, w tym przypadku babci. Jeśli osoby te nie dożyły otwarcia spadku, tzn. zmarły przed śmiercią babci lub zrzekły się spadku po niej wówczas spadkobiercami ustawowymi są ich dzieci, czyli wnuki babci.

 • Sprawy spadkowe to bardzo ogóle okreslenie. W tym katalogu mieszcza sie w szczególnosci sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dzial spadku i zniesienie wspólwlasnosci oraz sprawy o zachowek.

 • Rozwód należy do spraw, w których natężenie emocji między stronami postępowania jest bardzo duże, a jego wynik może decydować o tym, jak ułoży się życie małżonków i ich małoletnich dzieci przez kolejne lata. W sprawach rozwodowych sąd nie zajmuje się tylko rozpadem pożycia małżeńskiego, lecz również orzeka o władzy rodzicielskiej, sprawowaniu opieki nad małoletnimi, alimentami dla dzieci oraz małżonka, kontaktami z dzieckiem małżonka, któremu nie przyznano opieki nad dzieckiem. Sąd w rozwodzie może orzec również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, a nawet o podziale majątku stron, choć tym zagadnieniem zajmie się tylko wówczas, gdy strony będą zgodne, co do sposobu podziału.